Lãnh đạo là gì? Khái niệm được thổi phồng khiến khá nhiều người hoang mang, mơ hồ và luôn có cảm giác khó rèn luyện được. Nhưng 10 câu nói truyền cảm hứng từ các bậc thầy lãnh đạo trên thế giới này sẽ giúp bạn hiểu rõ khái niệm này.

Hãy chia sẻ những câu nói về lãnh đạo này với các thành viên trong nhóm và người quản lý của bạn khi họ cần một chút động lực nhé.

“If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.” – John Quincy Adams

“Nếu hành động của bạn khiến người khác dám mơ ước nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều hơn và thành công nhiều hơn, bạn là một nhà lãnh đạo thực thụ.” – John Quincy Adams

>>> Lãnh đạo là gì? Là người thúc đẩy người khác mỗi ngày đều tiến bộ hơn.

John Quincy Adams

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.” – Steve Jobs, Apple Co-Founder

“Sự đổi mới là điểm khác biệt giữa người dẫn đầu và người đi sau” – Steve Jobs, Apple CoFounder

>>> Lãnh đạo là gì? Là người mang lại sự khác biệt cho chính doanh nghiệp và nhân sự.

Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail.” – Ralph Waldo Emerson

“Đừng đi theo những con đường mòn có sắn. Thay vào đó, hãy đi đến nơi không có lối đi và để lại dấu chân.” – Ralph Waldo Emerson

>>> Lãnh đạo là gì? Lãnh đạo là người luôn khao khát kiếm tìm con đường mới.

Ralph Waldo Emerson

“The true mark of a leader is the willingness to stick with a bold course of action — an unconventional business strategy, a unique product-development roadmap, a controversial marketing campaign — even as the rest of the world wonders why you’re not marching in step with the status quo. In other words, real leaders are happy to zig while others zag. They understand that in an era of hyper-competition and non-stop disruption, the only way to stand out from the crowd is to stand for something special.” – Bill Taylor, from article “Do You Pass the Leadership Test?”

“Dấu ấn thực sự của một nhà lãnh đạo là sẵn sàng gắn bó với một lộ trình hành động táo bạo – một chiến lược kinh doanh độc đáo, một con đường phát triển sản phẩm bài bản, một chiến dịch tiếp thị gây tranh cãi – ngay cả khi phần còn lại của thế giới tự hỏi tại sao bạn không hành động phù hợp với hiện tại. Nói cách khác, các nhà lãnh đạo thực sự hạnh phúc khi đi ngoằn ngoèo trong khi những người khác chạy theo đường sẵn có. Họ hiểu rằng trong thời đại siêu cạnh tranh và không ngừng phá vỡ, cách duy nhất để nổi bật giữa đám đông là làm một vài thứ đặc biệt.” – Bill Taylor, từ bài báo “Bạn có vượt qua bài kiểm tra khả năng lãnh đạo này không?”

>>> Lãnh đạo là gì? Luôn có kế hoạch và tạo ra sự khác biệt.

“Leaders instill in their people a hope for success and a belief in themselves. Positive leaders empower people to accomplish their goals.” – Unknown

“Các nhà lãnh đạo truyền cho nhân viên với hy vọng thành công và niềm tin vào bản thân họ. Các nhà lãnh đạo tích cực trao quyền cho mọi người để hoàn thành mục tiêu của họ.” – Khuyết danh

>>> Lãnh đạo là gì? Người sẽ truyền động lực giúp nhân viên phát triển.

“The very essence of leadership is that you have to have vision. You can’t blow an uncertain trumpet.” – Theodore M. Hesburgh

“Bản chất của lãnh đạo là bạn phải có tầm nhìn. Bạn không thể thổi một chiếc kèn mà không biết nó có hoạt động được hay không.” – Theodore M. Hesburgh

>>> Lãnh đạo là gì? Là người có tầm nhìn đủ sâu và rộng.

“Leadership and learning are indispensable to each other.” – John F. Kennedy

“Lãnh đạo và học hỏi không thể sống thiếu nhau.” – John F. Kennedy

>>> Lãnh đạo là gì? Người có khả năng học hỏi nhiều nhất trong tổ chức của bạn.

John F. Kennedy

“A good objective of leadership is to help those who are doing poorly to do well and to help those who are doing well to do even better.” – Jim Rohn

“Mục đích tốt đẹp của lãnh đạo là giúp những người đang làm việc kém làm tốt hơn và giúp những người đang làm tốt làm việc tốt hơn nữa.” – Jim Rohn

>>> Lãnh đạo là gì? Luôn có mục tiên về con người hơn tất cả.

“The single biggest way to impact an organization is to focus on leadership development. There is almost no limit to the potential of an organization that recruits good people, raises them up as leaders and continually develops them.” – John Maxwell

“Cách lớn nhất duy nhất để tác động đến một tổ chức là tập trung vào phát triển khả năng lãnh đạo. Hầu như không có giới hạn nào đối với tiềm năng của một tổ chức trong việc tuyển dụng những người giỏi, nâng tầm họ lên thành những nhà lãnh đạo thực thụ và liên tục phát triển họ.” – John Maxwell

>>> Lãnh đạo là gì? Là người tập hợp được những nhân tố phù hợp và xuất sắc nhất.

John Maxwell

“The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The leader adjusts the sails.” – John Maxwell

“Người bi quan phàn nàn về gió. Người lạc quan mong nó thay đổi. Còn người lãnh đạo sẽ điều chỉnh cánh buồm.” – John Maxwell

Lãnh đạo là gì? Là người sẽ hành động thay vì lời nói.

Leave a Comment