CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC CÔNG TY TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ RỦI RO PHÁP LÝ CẦN LƯU Ý

Để hoạt động kinh doanh, không chỉ doanh nghiệp khởi nghiệp mà tất cả các loại hình doanh nghiệp đều cần huy động vốn nhất định mới có thể thực hiện được. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra khiến doanh nghiệp […]