Nhà Lãnh Đạo Kim Cương (2 Ngày)

Tham gia chương trình Nhà Lãnh Đạo Kim Cương này một lần và tạo ra sự thay đổi doanh nghiệp của bạn mãi mãi. Chúng tôi không đề xuất một chương trình hội thảo cơ bản, chúng tôi đưa cho bạn công thức 7 bước để tạo ra sự thay đổi ngoạn mục.