THÔNG BÁO
V/v: Chấm đứt thoả thuận đào tạo, coaching kỹ năng đối với công ty ………. và công ty …………..