ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ DỰ THẢO CÁC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

29/04/2021

I. Bản Báo Cáo Tài Chính năm 2020 và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm 2021 sẽ được gửi qua email của mỗi cổ đông.

II. Dự thảo về các tài liệu phục vụ Đại hội:

  1. Triệu tập HĐCĐ
  2. Thư mời đại hội
  3. Giấy ủy quyền
  4. Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021
  5. Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ